Política de privacitat

1.Avís i informació legal
El present avís legal regula l’ús del servei del Portal d’Internet (d’ara endavant, el “Portal”) que ABELLAIRES EMPORDANESOS d’ara endavant ABELLAIRES amb CIF número F17072851, amb domicili social en c/ Sant Sebastià, 5 17780 Garriguella (Girona); posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal (d’ara endavant, “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquesta política de privacitat des del moment mateix en què l’Usuari accedeix al Portal.

En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present text en cada una de les ocasions en les quals es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest pot sofrir modificacions.

2.Objecte
El present Portal, propietat dels ABELLAIRES ha estat creat i dissenyat per donar a conèixer els productes i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.

L’accés i/o ús del Portal atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cada una de les presents condicions generals, així com d’aquells altres particulars que, en el seu cas, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix. En aquest sentit,els ABELLAIRES es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu Portal.

3. Registre d’Usuaris.
Amb caràcter general la prestació dels Productes , condicionen la utilització d’alguns dels productes al previ emplenament del corresponent registre d’Usuari que es troba al Portal.

3.1 Informació veraç.
Tota la informació que faciliti l’Usuari a través del Portal haurà de ser veraç. L’Usuari es compromet a garantir l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de la seva relació amb el portal i els productes del mateix.
Així mateix, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a ABELLAIRES permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi als ABELLAIRES o a tercers per la informació que faciliti.

4. Ús del Portal
L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal i els Productes de conformitat amb la llei, la Política de Privacitat, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

L’Usuari es compromet a no utilitzar la informació, de productes que els ABELLAIRES posen a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús no ajustat a les presents condicions generals.

A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels Productes amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Productes, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de ABELLAIRES d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (hardware i software).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que els ABELLAIRES puguin sofrir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les Condicions Generals, i en el seu cas, de les Condicions Particulars.
En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, contingudes, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments.

4.1 Ús del codi font.
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els texts, la informació i els continguts que es recullen al Portal, estan protegits per la legislació Espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

5. Continguts del Portal.
Els continguts del Portal són posats a disposició de l’Usuari per els ABELLAIRES com a
informació pròpia. D’aquesta manera, els ABELLAIRES posaran els mitjans raonables en la seva disposició, per a que els continguts inclosos al Portal siguin exactes i estiguin actualitzats. L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició al Portal, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador, els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privacitat, les Condicions Particulars de certs Productes i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades, i l’ordre públic.

L’Usuari es  compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

No obstant això, l’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant,
terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

6. Protecció de Dades
A efectes del disposat en la normativa vigent sobre protecció de dades, ABELLAIRES informen l’Usuari de l’existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creades per l’entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat del qual és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els clients o usuaris que hagin facilitat les seves dades al Portal. El client té la possibilitat d’exercitar, d’acord amb l’establert en l’esmentada normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a ABELLAIRES A C/ Sant Sebastià, 5 CP 17780 de Garriguella, aportant fotocopia del DNI o documentació alternativa  que acrediti la seva identitat.

ABELLAIRES es comprometen al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i a seu haver de guardar-los, fins i tot després de conclosa la relació contractual, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L’Usuari que facilita les seves dades personals al Portal atorga el seu consentiment a ABELLAIRES per rebre d’aquesta última publicitat de productes de la mateixa, sempre relacionats amb les finalitats dels ABELLAIRES. Si no desitja rebre qualsevol de les
esmentades publicitats, podrà comunicar-ho a l’adreça indicada en l’apartat 1 d’aquesta Clàusula, mitjançant escrit en el que consti data i firma original.

7. Cookies
ABELLAIRES poden utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web del Portal.

Les cookies que utilitza ABELLAIRES al Portal s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes el nom i cognoms de l’Usuari.

Les esmentades cookies, s’utilitzen per ABELLAIRES amb la finalitat de reconèixer els
navegadors dels Usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per accedir a les àrees reservats exclusivament a ells.

8. Propietat intel·lectual i industrial
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al Portal són propietat de ABELLAIRES, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Portal i/o als Productes n’atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.
Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual dels ABELLAIRES, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, en virtut de l’establert en aquesta política de privacitat. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre el present Portal.

9. Responsabilitat
L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que els ABELLAIRES puguin sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquesta Política de Privacitat, per la llei, o en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d’aplicació.

9.1 Responsabilitat en l’Accés al Portal
Els ABELLAIRES no es responsabilitzen dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

9.2 Responsabilitat de la qualitat del productes i continguts
L’accés al Portal no implica l’obligació per part dels ABELLAIRES de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.
ABELLAIRES no es responsabilitzen dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

10. Retirada i suspensió del servei
ABELLAIRES podran retirar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels productes a aquells Usuaris que incompleixin l’establert en la present Política de Privacitat.

11. Legislació aplicable
La present política de privacitat es regeix en tots i cada un dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al Portal, l’Usuari i ABELLAIRES acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.
A les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.